กติกาและเงื่อนไข

เงื่อนไขการร่วมรายการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ วัสดุตกแต่งบ้าน ประเภท คิ้ว จมูกบันได กรุยเชิง บัวเชิงผนัง เส้นแบ่งแนว อลูมิเนียม และ สเตนเลส ภายใต้เครื่องหมายการค้า DP / HOME / PEARL / P-SAVE ของ บริษัท นภวัส โปรดักส์ จำกัด จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบทุกๆ 500 บาท (หลังหักส่วนลด) / 1 *ใบเสร็จรับเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม – ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) (*ใบเสร็จรับเงินที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสดที่ระบุชื่อและข้อมูลร้านค้าอย่างชัดเจนพร้อมมีตราประทับร้านค้า และการระบุชื่อลูกค้าในใบเสร็จรับเงินจะต้องตรงกับชื่อลูกค้าที่กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567 จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล

ร่วมรายการโดย Scan QR Code ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ที่ www.napavasluckydraw.com หรือ ที่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของทางบริษัทฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการลงทะเบียน) เพื่อไป สู่หน้าลงทะเบียน พร้อมเขียนชื่อ และ นามสกุล ลงบนด้านหน้าใบเสร็จรับเงิน และ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อกลับ ชื่อร้านค้า จังหวัดร้านค้าที่ซื้อสินค้า เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และ อัพโหลดรูปภาพใบเสร็จรับเงินที่ร่วมรายการ และ กดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล (ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือ ภาพถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล) จากนั้นเมื่อครบระยะเวลา ที่กำหนด ทางบริษัทฯจะนำหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ของผู้ร่วมรายการตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ มาพิมพ์ลงบนกระดาษและบันทึกตัดเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

เริ่มรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567

จับรางวัล ณ บริษัท นภวัส โปรดักส์ จำกัด ณ โครงการคาสเคด-บางนา เลขที่ 14/61 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โดย กำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมรายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2566 จับรางวัลวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. และการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ผ่านทางออนไลน์ที่ www.napavas.com และทาง Facebook Fanpage Napavas Product : นภวัส โปรดักส์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมรายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567 จับรางวัลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. และการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ผ่านทางออนไลน์ที่ www.napavas.com และทาง Facebook Fanpage Napavas Product : นภวัส โปรดักส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
ครั้งที่ 3 (จับรางวัลใหญ่) สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมรายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – วันที่ 31 มกราคม 2567 จับรางวัลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. และการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ผ่านทางออนไลน์ที่ www.napavas.com และทาง Facebook Fanpage Napavas Product : นภวัส โปรดักส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 จะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งที่ 2 ยกเว้นการจับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 3 ทางบริษัทฯจะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 มารวมจับรางวัลในครั้งที่ 3

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 ได้แก่
รางวัล *สร้อยคอ ทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 8,537.50 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 512,250 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 512,250 บาท
รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 ได้แก่
รางวัล *สร้อยคอ ทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 8,537.50 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 512,250 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 2 จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 512,250 บาท
รางวัลสำหรับการจับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 3 ได้แก่
รางวัล รถยนต์ New MG4 Electric Icon รุ่น X มูลค่ารางวัลละ 969,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 969,000 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 969,000 บาท *ราคาทองคำ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,993,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทั้งสัญชาติไทย และ ชาวต่างชาติ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรองการประกาศรายชื่อเป็นผู้โชคดี ต้องติดต่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัลกับทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีในแต่ละครั้ง และ ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ ที่มีชื่อตรงกับชื่อ นามสกุลที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียน และ ตรงตามที่จดหมายแจ้งโชคกำหนดพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด และ ใบเสร็จรับเงิน มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มีการยืนยันไว้ตั้งแต่เบื้องต้น และ จะส่งตัวแทนไปมอบรางวัลให้ผู้โชคดี ณ ร้านค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า ในวันและเวลาทำการภายในระยะที่บริษัทฯกำหนด หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
1.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล
1.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นในนามของหน่วยงาน หรือ นิติบุคคล ผู้ที่จะได้รับของรางวัล ได้แก่หน่วยงานหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น และในการติดต่อรับของรางวัลกับ บริษัทฯ หน่วยงานหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มารับของรางวัลดังกล่าว โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคล, ใบเสร็จรับเงิน และผู้มีอำนาจลงนามแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วนด้วย
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีกในครั้งต่อๆไป หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทนต่อไปจนครบทุกรางวัลและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
4. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมด และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆที่เกิดจากการจดทะเบียนรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด,ค่าโอนรถ,ค่าพ.ร.บ.ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ,ค่ามัดจำป้ายแดง
7. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
8. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับผลการจับรางวัลหรือเงื่อนไขการร่วมรายการ คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
10. การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัส จู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบแอพพลิเคชั่น หรือ ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมกิจกรรมและให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่ทุจริต หรือ อาจทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
13. เมื่อผู้โชคดีลงนามเอกสารยืนยันการรับรางวัล และ ยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
14. พนักงานและครอบครัวของกลุ่ม บริษัท นภวัส โปรดักส์ จำกัด และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
15. เพื่อให้ท่านลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษจากทางบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการทำกิจกรรมทางการตลาดและพัฒนาการขายและบริการ รวมทั้งการติดต่อและสำรวจความพึงพอใจของท่าน เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
16. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดมากองรวมกัน และ สามารถมองเห็นชิ้นส่วนแต่ละกองได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกัน แล้วใส่อุปกรณ์จับรางวัล และ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล
17. ผู้เข้าร่วมรายการผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
18. สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center หมายเลข 088-2279258 หรือ Facebook Fanpage Napavas Product : นภวัส โปรดักส์

ใบอนุญาตเลขที่ 32-34 / 2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ