ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
สร้อยคอ ทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 8,537.50 บาท จำนวน 60 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
จักรกฤษ ศรีสวัสดิ์
096-16XXXX
ประจวบ เกษมแสง
061-51XXXX
ธัณณศ์ฌ่า ศศิทณิชพัฒน์
061-95XXXX
รวี สังข์อ่อง
081-80XXXX
อาภรณ์ ตั้งธนกุล
096-82XXXX
บจก.คอมมูนิตี้เรียลเอสเตท
094-70XXXX
สุชาดา บุญพิทักษ์
084-35XXXX
จิร ณัทณพงศ์
082-43XXXX
บจก.เทอร์เรค ไคนิเมติคส์ สำนักงานใหญ่
063-00XXXX
สุวิชา ระย้าเพ็ชร
099-79XXXX
ศุภชัย อุชุภาพ
081-13XXXX
ภูกิจ ปิตินนทพร
083-53XXXX
Martin Rosse
081-25XXXX
ชาญณรงค์ วรรณา
097-19XXXX
เสกสรร พันธ์วานิช
081-61XXXX
สุภัทรศิลป์ อินทร์หงส์
062-93XXXX
ประเสริฐ อรุณพูลทรัพย์
082-59XXXX
เสาวภา วงสม
062-93XXXX
ศรีอำพร พันธ์ศรี
089-74XXXX
สัตยา พรหมน้อย
082-18XXXX
จิตนา ภิมุก
089-59XXXX
ปฤษฎางค์ เพิ่มสุข
097-91XXXX
วิเชียร จันทะแสง(พรทิพา)
085-66XXXX
คุณนา บจก.เอสเตท 28 สำนักงานใหญ่
098-79XXXX
บจก.เจเจดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง
095-55XXXX
บจก.คาสสิน่า สำนักงานใหญ่
097-25XXXX
พงศกร แดงร่า
097-96XXXX
วลัยพร กุมพันธ์
085-39XXXX
บจก.เดอะพรีเมียร์ ปาร์ค
090-12XXXX
ชวนพิศ โชคกำเนิด
081-15XXXX
เอกชัย ลีลาวณิชวัฒน์
081-89XXXX
นิตยา เฮนเดอเลอ
081-38XXXX
ดารา คุณอเนก
084-56XXXX
หจก.เอ็ม.บี.การช่าง
081-97XXXX
สมจิตร์ เจียมรัมย์
087-24XXXX
ภูมิศักดิ์ ศิระวงศ์ประเสริฐ
083-12XXXX
ธีรเมธ มณีจินตานา
092-45XXXX
แสงดาว ธนะวุฒิสกุล
089-78XXXX
ฐานิตา ขุนณรงค์
088-24XXXX
อนิล ตติรัตน์
088-55XXXX
จิรพรรณ จันทร์แก้ว
082-28XXXX
วินัย แพทย์พิพัฒน์
063-63XXXX
ทวี วงศ์สวัสดิ์
098-62XXXX
พงศธร ฉายาชวลิต
084-42XXXX
บุญเลิศ เดชผล
064-22XXXX
วีรวัฒน์ วิมลเสถียรกิจ
087-68XXXX
สมนึก วิสัยแสวง
063-16XXXX
สมหมาย วิจิตรสาร
081-37XXXX
ศรีประทุม คงถาวร
081-85XXXX
ณัฐวดี พุ่มพวง
095-25XXXX
ศุภานัน กิจปภาพงศ์
091-70XXXX
หจก.วีเอสเอส คอนสตรัคชั่น
080-93XXXX
พงษ์ศักดิ์ เรืองฤทธิ์
083-52XXXX
พลวัฒน์ พันเสรีวงศ์
081-82XXXX
วรินทร ศักดิ์เสรีชัย
081-32XXXX
เขมิกา จันทรภาพ
095-59XXXX
ปฎิพน ติ๊บประโจ๊ก
061-86XXXX
บรรเลง เห็นชอบ
081-17XXXX
อรรถพร ดุละลัมพะ
063-32XXXX
ประชา นาวินปฐมวงศ์
090-77XXXX


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
สร้อยคอ ทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 8,537.50 บาท จำนวน 60 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
รางวัล รถยนต์ New MG4 Electric Icon รุ่น X
มูลค่ารางวัลละ 969,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์